Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de huurder gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Huurder: de persoon die een reservering maakt bij Bed en wellness de Heyde
 3. Verhuurder: de exploitant van Bed en wellness de Heyde
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de huurder of verhuurder in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de huurder om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de verhuurder en de huurder wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat huurder en verhuurder gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Gegevens van de verhuurder

Gegevens onderneming:

 • Naam: Bed en wellness de Heyde
 • Adres: Voorhei 11, 5464 VC Veghel
 • Telefoon: 06 5336 1614
 • Website: bedenwellnessdeheyde.nl
 • Email: info@bedenwellnessdeheyde.nl
 • KvK-nummer:
 • Btw-nummer:

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verhuurder en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verhuurder en huurder.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de huurder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de verhuurder voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de verhuurder zijn in te zien en dat zij op verzoek van de huurder zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de huurder ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de huurder op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de huurder langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de huurder zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken. Als de verhuurder gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de verhuurder niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de huurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de huurder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de verhuurder onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de verhuurder is bevestigd, kan de huurder de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de verhuurder passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de huurder elektronisch kan betalen, zal de verhuurder daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De verhuurder zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de huurder de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de huurder op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Bed en wellness de Heyde;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de huurder van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van annulering en het herroepingsrecht;
  3. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Annuleringen en herroeping

 1. De huurder kan een aankoop van een cadeaubon gedurende een bedenktijd van 2 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verhuurder mag de huurder vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de huurder de cadeaubon heeft ontvangen.
 3. Annuleringen dienen per e-mail (info@bedenwellnessdeheyde.nl) te worden doorgegeven. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:
  1. Bij annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de reserveringsperiode is 25% van het reserveringsbedrag en 100% van de toeslag voortvloeiende uit de gekozen betaalmethode verschuldigd.
  2. Bij annulering tussen de 2 en 14 dagen voor aanvang van de reserveringsperiode is 50% van het reserveringsbedrag en 100% van de toeslag voortvloeiende uit de gekozen betaalmethode verschuldigd.
  3. Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de reserveringsperiode blijft 100% van de reserveringssom verschuldigd.
  4. Eventueel reeds ontvangen gelden zullen in voorkomende gevallen direct worden verrekend.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de huurder en kosten daarvan

 1. Als de huurder gebruik maakt van zijn herroepingsrecht bij een cadeaubon wil annuleren meldt hij dit binnen de bedenktermijn per e-mail aan info@bedenwellnessdeheyde.nl.
 2. Als de huurder zijn reservering wil annuleren meldt hij dit aan de verhuurder per e-mail aan info@privesauna.nl; waarin het moment waarop de mail is ontvangen geld als annuleringsmoment en het bijbehorende annuleringstarief bepaalt.

Artikel 8 – Verplichtingen van de verhuurders bij herroeping of annulering

 1. Als de verhuurder de melding van herroeping of annulering door de huurder op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De verhuurder gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de huurder heeft gebruikt, tenzij de huurder instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de huurder.
 3. Als de huurder heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de verhuurder de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Wijzigingen door de klant

 1. indien de klant een andere dan de in eerste instantie geboekte kamer wenst of de reserveringsperiode wenst te wijzigen, dan is dit mogelijk tot twee dagen voor aanvang van de reserveringsperiode (mits beschikbaar). De hieraan verbonden (extra) omboekingskosten bedragen EUR 15,00 per wijziging. Bij het selecteren van een nieuwe kamer, datum of tijd wordt de prijs gehanteerd die voor de nieuwe datum en tijd op de site voor wordt aangegeven. Het verschil in eventuele prijswijzigingen moet dus worden bijbetaald op locatie of zal worden teruggestort aan de klant.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de verhuurder producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de verhuurder geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de verhuurder dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de huurder de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 10 – Betaling

 1. Bij reservering dient het gehele bedrag betaald te worden. Tot 14 dagen van te voren kan er kosteloos geannuleerd worden, daarna wordt er 50% in rekening gebracht.
 2. De huurder heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de verhuurder te melden.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de huurder de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verhuurder.
 2. Het melden van een klacht kan tijdens het verblijf op locatie en via e-mail naar info@bedenwellnessdeheyde.nl
 3. Bij de verhuurder ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verhuurder binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de huurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost dan kan er een gerechtelijke procedure worden gestart.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepaling

 1. Op overeenkomsten tussen de verhuurder en de huurder waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Online reserveringen worden verwerkt via onze serviceprovider huurkalender.nl.